Obchodné podmienky

Túto webovú stránku – www.moonlou.com – prevádzkuje Lujza Púchyová – IČO 50808711, Adresa (fakturačná aj poštová): Jakubská cesta 4686/40, 97401 Banská Bystrica. Na celom webe sa výrazy „my“, „nás“ a „náš“ vzťahujú na Lujzu Púchyovú a tím moonlou.com. Moonlou ponúka túto webovú stránku vrátane všetkých informácií, nástrojov a služieb dostupných z tejto stránky pre vás, používateľa, pod podmienkou vášho súhlasu so všetkými tu uvedenými podmienkami, zásadami a upozorneniami.

Návštevou našej stránky a / alebo nákupom niečoho od nás sa angažujete v našej „službe“ a súhlasíte s tým, že budete viazaní nasledujúcimi zmluvnými podmienkami („zmluvné podmienky“, „zmluvné podmienky“) vrátane týchto ďalších zmluvných podmienok a zásad tu uvedených a / alebo dostupných prostredníctvom hypertextového odkazu. Tieto Zmluvné podmienky sa vzťahujú na všetkých používateľov tohto webu vrátane, okrem iného, ​​používateľov, ktorí sú prehliadačmi, predajcami, zákazníkmi, obchodníkmi a / alebo prispievateľmi obsahu.

Pred použitím alebo vstupom do nášho webu si pozorne prečítajte tieto Zmluvné podmienky. Vstupom alebo použitím akejkoľvek časti stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito zmluvnými podmienkami. Ak nesúhlasíte so všetkými zmluvnými podmienkami tejto dohody, nebudete mať prístup na webovú stránku ani môcť využívať žiadne služby. Ak sa tieto Zmluvné podmienky považujú za ponuku, akceptácia sa výslovne obmedzuje na tieto Zmluvné podmienky.

Na všetky nové funkcie alebo nástroje, ktoré sa pridávajú do aktuálneho obchodu, sa taktiež vzťahujú Zmluvné podmienky. Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok si môžete kedykoľvek prezrieť na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo aktualizovať, meniť alebo nahradiť akúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok zverejňovaním aktualizácií a / alebo zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na tejto stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup na webovú stránku po zverejnení akýchkoľvek zmien predstavuje prijatie týchto zmien.

Náš obchod je hostiteľom spoločnosti Shopify Inc. Poskytujú nám platformu elektronického obchodovania online, ktorá nám umožňuje predávať naše produkty a služby.

Všeobecné podmienky

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť službu z akéhokoľvek dôvodu.

Rozumiete, že váš obsah (okrem informácií o kreditnej karte) môže byť prenášaný nešifrovaný a vyžaduje (a) prenosy cez rôzne siete; a (b) zmeny v zhode a prispôsobení sa technickým požiadavkám spojovacích sietí alebo zariadení. Informácie o kreditnej karte sú počas prenosu cez siete vždy šifrované.

Súhlasíte, že bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Google nebudete reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, ďalej predávať alebo využívať akúkoľvek časť služby, používanie služby alebo prístup k službe alebo akémukoľvek kontaktu na webovej stránke, prostredníctvom ktorej sa služba poskytuje.

Nadpisy použité v tejto zmluve sú uvedené iba z dôvodu prehľadnosti a nebudú tieto podmienky obmedzovať ani inak ovplyvňovať.

Presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií

Nie sme zodpovední za to, že informácie sprístupnené na tejto stránke nie sú presné, úplné alebo aktuálne. Materiál na tejto stránke slúži iba na všeobecné informácie a nemal by byť použitý ako jediný základ pre prijímanie rozhodnutí bez konzultácie s primárnymi, presnejšími, úplnejšími alebo aktuálnejšími zdrojmi informácií. Akékoľvek spoliehanie sa na materiál na tejto stránke je na vaše vlastné riziko.

Táto stránka môže obsahovať určité staršie informácie. Staršie informácie nemusia byť aktuálne a poskytujú sa iba pre informáciu. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť obsah týchto stránok, ale nemáme žiadnu povinnosť aktualizovať akékoľvek informácie na našich stránkach. Súhlasíte s tým, že zodpovedáte za sledovanie zmien na našej stránke. 

Úpravy služieb a cien

Ceny za naše výrobky sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť službu (alebo jej časť alebo obsah) bez predchádzajúceho upozornenia.

Nenesieme zodpovednosť voči vám ani žiadnej tretej strane za akékoľvek zmeny, zmeny cien, pozastavenie alebo prerušenie poskytovania služby.

Produkty alebo služby (ak je to na ne aplikovateľné)

Niektoré produkty alebo služby môžu byť dostupné výlučne online prostredníctvom tejto webovej stránky. 

Storno objednávky

Ak si želáte vašu objednávku zrušiť, ktorá ešte nebola vybavená, prosím, kontaktujte nás čo najskôr mailom, telefonicky alebo na soc. sieťach. Ak už bola Vaša objednávka uhradená, peniaze vám pošleme najneskôr do 14 dní na účet, z ktorého ste platbu uhradili. Vyhradzujeme si právo stornovať Vašu objednávku na tovar, ak Vám ho nebudeme schopní dodať z dôvodu jeho vypredania, objednať je možné len tovar, ktorý je skladom, prípadne vo forme predpredaja. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať e-mailom alebo telefonicky. Peniaze vám budú vrátené do 10 pracovných dní, alebo si môžete vybrať iný produkt, ktorý je aktuálne skladom / v predpredaji. 

Vyhradzujeme si právo, ale nie sme povinní obmedzovať predaj našich produktov alebo služieb na akúkoľvek osobu, geografický región alebo jurisdikciu. Toto právo môžeme uplatniť od prípadu k prípadu. Vyhradzujeme si právo obmedziť množstvo akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré ponúkame. Všetky popisy výrobkov alebo ceny produktov sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a podľa vlastného uváženia. 

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zastaviť predaj akéhokoľvek produktu. Akákoľvek ponuka akéhokoľvek produktu alebo služby vyrobená na tejto stránke je neplatná, ak je zakázaná.

Nezaručujeme, že kvalita produktov, služieb, informácií alebo iného materiálu, ktorý ste kúpili alebo získali, splní vaše očakávania alebo že všetky chyby v službe budú opravené.

Presnosť fakturácie a informácií o účte

Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek objednávku, ktorú u nás zadáte. Podľa nášho vlastného uváženia môžeme obmedziť alebo zrušiť množstvo zakúpené na osobu, na domácnosť alebo na objednávku. Medzi tieto obmedzenia môžu patriť objednávky zadané rovnakým účtom zákazníka alebo pod ním, rovnaká kreditná karta alebo objednávky, ktoré používajú rovnakú fakturačnú a / alebo dodaciu adresu. V prípade, že zmeníme alebo zrušíme objednávku, môžeme sa vás pokúsiť upozorniť kontaktovaním e-mailovej a / alebo fakturačnej adresy / telefónneho čísla poskytnutého v čase uskutočnenia objednávky. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať objednávky, ktoré sa podľa nášho jediného úsudku javia byť podané predajcami, predajcami alebo distribútormi.

Zaväzujete sa, že poskytnete aktuálne, úplné a presné informácie o nákupe a účte pre všetky nákupy uskutočnené v našom obchode. Súhlasíte s okamžitou aktualizáciou svojho účtu a ďalších informácií vrátane vašej e-mailovej adresy a čísel kreditných kariet a dátumov vypršania platnosti, aby sme mohli dokončiť vaše transakcie a podľa potreby vás kontaktovať.

Viac podrobností nájdete v našich Pravidlách vrátenia tovaru.

Voliteľné nástroje

Môžeme vám poskytnúť prístup k nástrojom tretích strán, ktoré nemonitorujeme ani nemáme kontrolu ani vstup.

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že poskytujeme prístup k takým nástrojom „ako sú“ a „ako sú k dispozícii“ bez akýchkoľvek záruk, vyhlásení alebo podmienok akéhokoľvek druhu a bez súhlasu. Nenesieme žiadnu zodpovednosť, ktorá by vyplývala z vášho používania voliteľných nástrojov tretích strán alebo s nimi súvisí.

Akékoľvek použitie voliteľných nástrojov ponúkaných prostredníctvom tejto stránky je výlučne na vaše vlastné riziko a uváženie a mali by ste sa ubezpečiť, že ste oboznámení s podmienkami, za ktorých tieto nástroje poskytuje príslušný poskytovateľ (poskytovatelia) tretej strany, a schvaľujete ich.

V budúcnosti môžeme tiež prostredníctvom webovej stránky ponúkať nové služby a / alebo funkcie (vrátane vydávania nových nástrojov a zdrojov). Na tieto nové funkcie a / alebo služby sa tiež vzťahujú tieto Podmienky poskytovania služby.

Komentáre používateľov, spätná väzba a ďalšie príspevky

Ak na našu žiadosť pošlete určité konkrétne príspevky (napríklad súťažné príspevky) alebo bez žiadosti od nás, pošlete kreatívne nápady, návrhy, návrhy, plány alebo iné materiály, či už online, e-mailom, poštou alebo inak (ďalej len „komentáre“), súhlasíte s tým, že môžeme kedykoľvek, bez obmedzenia, upravovať, kopírovať, publikovať, distribuovať, prekladať a inak používať na akomkoľvek médiu akékoľvek pripomienky, ktoré nám postúpite. Sme a nie sme povinní (1) zachovávať dôvernosť akýchkoľvek pripomienok; (2) zaplatiť náhradu za akékoľvek pripomienky; alebo (3) odpovedať na akékoľvek pripomienky.

Môžeme, ale nemáme povinnosť, monitorovať, upravovať alebo odstraňovať obsah, ktorý určíme podľa vlastného uváženia, ktorý je nezákonný, urážlivý, výhražný, urážlivý, hanlivý, pornografický, obscénny alebo inak nevhodný alebo porušuje duševné vlastníctvo ktorejkoľvek strany alebo podmienky tejto služby.

Súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú porušovať žiadne právo tretej strany, vrátane autorských práv, ochranných známok, súkromia, osobnosti alebo iného osobného alebo vlastníckeho práva. Ďalej súhlasíte s tým, že vaše komentáre nebudú obsahovať urážlivé alebo inak nezákonné, urážlivé alebo obscénne materiály ani obsahovať počítačový vírus alebo iný malware, ktorý by mohol akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, predstierať, že ste niekto iný ako vy, alebo inak zavádzať nás alebo tretie strany, pokiaľ ide o pôvod akýchkoľvek pripomienok. Ste výhradne zodpovední za akékoľvek pripomienky a ich presnosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek komentáre, ktoré pošlete vy alebo akákoľvek tretia strana.

Osobné informácie

Vaše zadanie osobných údajov prostredníctvom obchodu sa riadi našimi pravidlami ochrany osobných údajov. Prezrite si naše Zásady ochrany osobných údajov.

Chyby, nepresnosti a opomenutia

Na našich stránkach alebo v tejto službe sa môžu občas vyskytnúť informácie, ktoré obsahujú typografické chyby, nepresnosti alebo opomenutia, ktoré sa môžu týkať popisov produktov, stanovovania cien, propagačných akcií, ponúk, poplatkov za prepravu produktov, časov prepravy a dostupnosti. Vyhradzujeme si právo opraviť akékoľvek chyby, nepresnosti alebo opomenutia a zmeniť alebo aktualizovať informácie alebo zrušiť objednávky, ak sú akékoľvek informácie v Službe alebo na ktorejkoľvek súvisiacej webovej stránke nepresné kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia (aj po odoslaní objednávky).

Nezaväzujeme sa aktualizovať, meniť alebo objasňovať informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke vrátane informácií o cenách, okrem iných, okrem zákonných požiadaviek. V Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke by sa nemal uvádzať žiadny konkrétny dátum aktualizácie ani obnovenia, ktorý by naznačoval, že všetky informácie v Službe alebo na akejkoľvek súvisiacej webovej stránke boli zmenené alebo aktualizované.

Zakázané použitia

Okrem iných zákazov uvedených v Zmluvných podmienkach máte zakázané používať web alebo jeho obsah: (a) na akýkoľvek nezákonný účel; b) požadovať od ostatných, aby konali alebo sa zúčastňovali na akýchkoľvek protiprávnych konaniach; (c) porušovať akékoľvek medzinárodné, federálne, provinčné alebo štátne nariadenia, pravidlá, zákony alebo miestne nariadenia; (d) porušovať alebo porušovať naše práva duševného vlastníctva alebo práva duševného vlastníctva iných; e) obťažovať, zneužívať, urážať, poškodzovať, hanobiť, ohovárať, znevažovať, zastrašovať alebo diskriminovať na základe pohlavia, sexuálnej orientácie, náboženstva, etnicity, rasy, veku, národného pôvodu alebo zdravotného postihnutia; f) predkladať nepravdivé alebo zavádzajúce informácie; (g) odovzdávať alebo prenášať vírusy alebo akýkoľvek iný typ škodlivého kódu, ktorý bude alebo môže byť použitý akýmkoľvek spôsobom, ktorý ovplyvní funkčnosť alebo fungovanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu; h) zhromažďovať alebo sledovať osobné údaje iných; (i) na spamovanie, phish, pharm, pretext, spider, crawl, alebo scrape; j) na akýkoľvek obscénny alebo nemorálny účel; alebo (k) zasahovať alebo obchádzať bezpečnostné prvky služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky, iných webových stránok alebo internetu. Vyhradzujeme si právo ukončiť vaše používanie Služby alebo akejkoľvek súvisiacej webovej stránky z dôvodu porušenia akýchkoľvek zakázaných použití.

Zrieknutie sa záruk; obmedzenia zodpovednosti

Nezaručujeme, neprehlasujeme ani nezaručujeme, že vaše používanie našej služby bude nepretržité, včasné, bezpečné alebo bezchybné.

Nezaručujeme, že výsledky, ktoré sa dajú získať pri používaní služby, budú presné alebo spoľahlivé.

Súhlasíte s tým, že občas môžeme službu odstrániť na dobu neurčitú alebo ju zrušiť bez predchádzajúceho upozornenia.

Výslovne súhlasíte s tým, že vaše použitie alebo nemožnosť používať službu je na vaše výhradné riziko. Služba a všetky produkty a služby, ktoré vám boli poskytnuté prostredníctvom služby, sú (pokiaľ nie sú výslovne uvedené nami) poskytované „tak, ako sú“ a „ako sú dostupné“ pre vaše použitie, bez akéhokoľvek zastúpenia, záruk alebo podmienok akéhokoľvek druhu, či už výslovných alebo predpokladané, vrátane všetkých predpokladaných záruk alebo podmienok obchodovateľnosti, obchodovateľnej kvality, vhodnosti na konkrétny účel, trvanlivosti, titulu a neporušovania.

V žiadnom prípade nebudú turbany, šatky a čelenky moonlou, naši riaditelia, dôstojníci, zamestnanci, pridružené spoločnosti, agenti, dodávatelia, stážisti, poskytovatelia služieb alebo poskytovatelia licencií zodpovední za akékoľvek zranenia, straty, nároky alebo akékoľvek priame, nepriame, náhodné, represívne, špeciálne, alebo následné škody akéhokoľvek druhu, vrátane, okrem iného, ​​ušlého zisku, ušlého zisku, straty, straty údajov, nákladov na výmenu alebo akejkoľvek podobnej škody, či už na základe zmluvy, deliktu (vrátane nedbanlivosti), striktnej zodpovednosti alebo inak vyplývajúcej z vaše použitie ktorejkoľvek zo služieb alebo akýchkoľvek výrobkov získaných prostredníctvom tejto služby alebo akékoľvek iné tvrdenie, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom týka vášho používania služby alebo akéhokoľvek produktu, vrátane, ale nielen, akýchkoľvek chýb alebo opomenutí v akomkoľvek obsahu alebo akákoľvek strata alebo poškodenie akéhokoľvek druhu, ktoré vznikli v dôsledku používania služby alebo akéhokoľvek obsahu (alebo produktu) zverejneného, ​​preneseného alebo inak sprístupneného prostredníctvom služby, a to aj v prípade, ak je táto skutočnosť známa ako možná. Pretože niektoré štáty alebo jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie zodpovednosti za následné alebo náhodné škody, v takýchto štátoch alebo jurisdikciách je naša zodpovednosť obmedzená v maximálnom rozsahu povolenom zákonom.

Obmedzenia

Povinnosti a záväzky strán, ktoré vznikli pred dátumom ukončenia, zostávajú v platnosti aj po ukončení tejto dohody na všetky účely.

Tieto Zmluvné podmienky sú účinné, pokiaľ nie ste vy alebo my obmedzení. Tieto Podmienky služby môžete kedykoľvek ukončiť oznámením, že už nechcete používať naše služby alebo keď prestanete používať naše stránky.

Ak podľa nášho jediného úsudku nedodržíte alebo máme podozrenie, že ste nedodržali niektorú z podmienok alebo ustanovení týchto Podmienok poskytovania služieb, môžeme túto dohodu kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho upozornenia a vy zostanete zodpovední za všetky splatné sumy do a vrátane dátumu ukončenia; a / alebo podľa toho vám môže odoprieť prístup k našim Službám (alebo ktorejkoľvek ich časti).

Celá dohoda

Neschopnosť uplatnenia alebo vymáhania ktoréhokoľvek práva alebo ustanovenia týchto Podmienok služby nepredstavuje zrieknutie sa tohto práva alebo ustanovenia.

Tieto Podmienky služby a všetky zásady alebo prevádzkové pravidlá zverejnené na tejto stránke alebo v súvislosti so Službou predstavujú úplnú dohodu a porozumenie medzi vami a nami a riadia vaše používanie Služby, nahrádzajú akékoľvek predchádzajúce alebo súčasné dohody, oznámenia a návrhy. , či už ústne alebo písomne, medzi vami a nami (vrátane, okrem iného, ​​všetkých predchádzajúcich verzií Zmluvných podmienok).

Žiadne nejasnosti vo výklade týchto podmienok služby sa nebudú vykladať proti navrhovateľovi

Zmeny zmluvných podmienok

Najnovšiu verziu Zmluvných podmienok môžete kedykoľvek skontrolovať na tejto stránke. Vyhradzujeme si právo podľa vlastného uváženia aktualizovať, meniť alebo nahradiť ktorúkoľvek časť týchto Zmluvných podmienok zverejňovaním aktualizácií a zmien na našich webových stránkach. Je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať zmeny na našej webovej stránke. Vaše ďalšie používanie alebo prístup k našej webovej stránke alebo Službe po zverejnení akýchkoľvek zmien týchto Zmluvných podmienok predstavuje prijatie týchto zmien.

Alternatívne riešenie sporov

V prípade, že Kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým Predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva, Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť Kupujúceho podľa predchádzajúcej vety odpovie zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovie v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania Kupujúcim, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov“). Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Predávajúcim je (i) Slovenská obchodná inšpekcia, ktorú je možné za uvedeným účelom kontaktovať na adrese Ústredný inšpektorát SOI, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27 alebo elektronicky na ars@soi.sk alebo adr@soi.sk alebo (ii) iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam oprávnených subjektov je dostupný na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1), pričom Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti. Možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá. Kupujúci môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu použiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Návrh Kupujúceho na začatie alternatívneho riešenia sporu musí v zmysle § 12 odsek 3 Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov obsahovať: meno a priezvisko spotrebiteľa, adresu na doručovanie, elektronickú adresu a telefonický kontakt, ak ich má, presné označenie Predávajúceho, úplný a zrozumiteľný opis rozhodujúcich skutočností, označenie, čoho sa Kupujúci ako spotrebiteľ domáha, dátum, kedy sa Kupujúci ako spotrebiteľ obrátil na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu a informáciu, že pokus o vyriešenie sporu priamo s Predávajúcim bol bezvýsledný, vyhlásenie o tom, že vo veci nebol zaslaný rovnaký návrh inému subjektu alternatívneho riešenia sporov, nerozhodol vo veci súd alebo rozhodcovský súd, vo veci nebola uzavretá dohoda o mediácii ani nebolo vo veci ukončené alternatívne riešenie sporu spôsobom podľa § 20 ods. 1 písm. a) až e) Zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Návrh možno podať v listinnej podobe, elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice. Na podanie návrhu môže Kupujúci využiť formulár, ktorého vzor je Kupujúcemu k dispozícii na stiahnutie na stránke Predávajúceho moonlou.com a ktorý je dostupný aj na webovom sídle Ministerstva hospodárska Slovenskej republiky (https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov) a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. K návrhu Kupujúci priloží doklady súvisiace s predmetom sporu, ktoré preukazujú skutočnosti uvedené v návrhu.

Kontaktné informácie

Otázky týkajúce sa Zmluvných podmienok by nám mali byť zaslané na adresu moonlou.info@gmail.com.